ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این رتبه بندی در خصوص بهترین کشورها طی سال 2020 قرار دارد و ویژگی هایی از قبیل: مراقبت، حقوق بشر، دوست داشتن خانواده، محیط های شامل برابری جنسیتی، خوشبختی، برابری درآمدی، امن بودن و داشتن سلامتی در نظر گرفته می شود و  مواردی همچون آموزش عمومی و سیستم­ های مراقبت بهداشتی نیز در نظر گرفته شده اند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

لیتوانی در سال 2019 از رشد خوبی برخوردار بود اما پیش بینی می­شود که در سال 2020 عمدتاً به دلیل عوامل بیرونی، این رشد کاهش یابد.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2019 مطابق پیش بینی­های بانک مرکزی اروپا برای بازسازی و توسعه (EBRD)، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و صندوق بین المللی پول در محدوده 3.4-3.8% مشاهده می­شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش خبرگزاری شینهوا، بانک مرکزی لیتوانی شاخص تولید ناخالص ملی لیتوانی را برای سال آینده میلادی پیش بینی نمود و نسبت به محدودیت های مالی در سال آینده، متذکر شد.

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search