ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در سال 2019، لیتوانی 47 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله شرکت های درگیر در لیست معتبر Fortune 500 را به خود جلب کرد. با توجه به جذابیت فضای سرمایه گذاری، لیتوانی در رتبه بندی Doing Business در رتبه یازدهم قرار دارد. سال های اخیر از نظر توجه شرکت های بین المللی، بلوغ پروژه ها و افزایش شغل با ارزش افزوده بالا بسیار چشمگیر بوده است. در این دهه، سرمایه گذاری شرکت های خارجی به ارزش 1،569 میلیارد یورو جذب و 25.689 شغل جدید پس از راه اندازی شرکت ها ایجاد شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رئیس جمهور لیتوانی، گیتاناس نوسدا، بسته قانونی را به تصویب رساند و مجازات های سختگیرانه تری را برای آن دسته از قوانین که در قرنطینه در نظر گرفته می شوند، گسترش می دهد و لیست مقاماتی را که می توانند جریمه نقض قرنطینه را اعمال کنند، اعلان کرد.

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search