ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

به دستور وزیر بهداشت لیتوانی، در تاریخ 3 مارس، داروها و کمک های پزشکی از جمله ویزیت بیمار، بدون مراجعه به پزشک عمومی می تواند از راه دور و از طریق اینترنت اجرا شود. این بدان معنی است که پزشکان هر بار که به آن احتیاج داشته باشند، می توانند نظارت و تصحیح و تفسیر آنلاین نتایج درمانی را انجام دهند.

logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search