ارتباط با ایران

در تاریخ 4 نوامبر 1993، ایران لیتوانی را به رسمیت شناخت.

در تاریخ 4 نوامبر 1993، ایران مجددا تاسیس دولت مستقل لیتوانی را به رسمیت شناخت. در همان روز روابط دیپلماتیک دوباره برقرار شد.

از 2005 تا 2006، Vytautas Naudužas اولین سفیر لیتوانی در ایران پس از استقلال بود (در ترکیه اقامت داشت).

از سال 1994 تا 1995، ریاض آستانه پرست به عنوان اولین سفیر ایران در لیتوانی خدمت کرد (در لهستان اقامت داشت).


سفارت جمهوری اسلامی ایران در لیتوانی
Image
logo-1.png
Honorary Consulate of the Republic of lithuania in I.R.Iran
Address: No. 13, Changizi Alley, Alef St., Velenjak, Tehran
Phone number: +982122039585
E-mail: Info@lithuania-consulate.ir
Copyright © 2019 Lithuania-consulate.ir All rights reserved. 
Honorary Consulate of the Republic Lithuania in I.R.Iran

Search