کنسول

untitled-11fa

دکتر محسن کریمی طبسی

سفیر صلح جهانی 
کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی در تهران

تاریخ تولد: 14/11/1346
محل تولد: ایران ، فریمان
تحصیلات: دکترای حقوق بین الملل