مجوزهای اقامت

مجوزهای اقامت

اجازه اقامت در جمهوری لیتوانی (از این پس – اجازه اقامت) به اتباع خارجی حق اقامت در جمهوری لیتوانی، انتخاب محل اقامت، تغییر محل زندگی و عزیمت را اعطا می کند و در طول مدت اعتبار اجازه اقامت می توانید به جمهوری لیتوانی باز گردید.

اجازه اقامت برای اتباع خارجی بدین شرح صادر می شود:

 • مجوزهای اقامت موقت
 • مجوزهای اقامت دائم

هنگام صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی برای اولین بار معمولاً اجازه اقامت موقت داده می شود مگر در مواردی که در قانون تعیین شده است. اتباع خارجی که برای اولین بار برای صدور مجوز اقامت اقدام می کنند، درخواست صدور اجازه اقامت را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولگری های جمهوری لیتوانی در خارج از کشور تسلیم می کنند. اتباع خارجی که به طور قانونی در قلمرو جمهوری لیتوانی اقامت دارند، می توانند تقاضای صدور اجازه اقامت از جمله مجوز ثبت شده برای اولین بار را به نهاد مجاز اعلام شده توسط وزیر کشور، ارائه دهند. قبل از بررسی درخواست اتباع خارجی و اتخاذ تصمیم در مورد این موضوع، اتباع خارجی حق اقامت در قلمرو جمهوری لیتوانی را نخواهند داشت. اسناد اجازه اقامت دائم را می توان مستقیماً در لیتوانی ارائه داد.

اجازه اقامت موقت
ماده 40 قانون وضعیت حقوقی اتباع خارجی ( 2004 ، شماره 73-2539) (از این پس – قانون) که وضعیت قانونی اتباع خارجی را تنظیم می کند. در بند 1 ماده 40 قانون برای صدور یا جایگزینی اجازه اقامت موقت برای اتباع خارجی مجوز صادر شده است.

شرایط اجازه اقامت موقت برای یک تبعه خارجی:

 • تبعه خارجی حق تابعیت جمهوری لیتوانی را حفظ کرده است (ماده 41)
 • به جهت حفظ اتحاد خانواده (ماده 43)
 • تبعه خارجی قصد دارد در جمهوری لیتوانی کار کند (ماده 44)
 • تبعه خارجی قصد دارد در شغلی که نیاز به صلاحیت حرفه ای خوب دارد کار کند (ماده 44-1)
 • تبعه خارجی قصد دارد در جمهوری لیتوانی به فعالیتهای قانونی بپردازد (ماده 45)
 • تبعه خارجی قصد ادامه تحصیلات دارد (ماده 46)
 • تبعه خارجی تحت سرپرستی و حضانت قرار گرفته است (ماده 47)
 • تبعه خارجی قربانی قاچاق انسان یا قربانی اشتغال غیرقانونی شده است و در امر مبارزه با قاچاق انسان یا مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق انسان با نهاد تحقیقاتی یا دادگاه همکاری می کند (بند 1 ماده 49)
 • تبعه خارجی قصد دارد تحقیقات علمی انجام دهد (بند 2 ماده 49)
 •  تبعه خارجی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز اقامت طولانی مدت را کسب کرده و اجازه اقامت صادر شده توسط آن کشور را دارد (بند 3 ماده 49).
 • در صورتی که به یک تبعه خارجی اجازه حمایت موقت یا تابعیت در جمهوری لیتوانی داده شود، ممکن است اجازه اقامت موقت صادر شود (وضعیت خطرناک بهداشتی که فرد قادر به عزیمت نیست و به کمک اولیه پزشکی فوری نیاز دارد، همچنین در صورت عدم امکان اخراج تبعه خارجی از جمهوری لیتوانی).

مجوزهای اقامت دائم
لطفاً شرایط مربوط به اجازه اقامت و لیست اسناد مورد نیاز در اداره مهاجرت در وزارت کشور جمهوری لیتوانی را جستجو کنید.