مجوزهای اقامت

مجوزهای اقامت

اصلی ترین قوانین تنظیم کننده مسائل مربوط به اجازه اقامت ، انواع و شرایط صدور آنها ، قانون وضعیت حقوقی اتباع  خارجی است (از این پس – قانون).

اجازه اقامت در جمهوری لیتوانی (از این پس – اجازه اقامت) به اتباع خارجی حق اقامت در جمهوری لیتوانی ، انتخاب محل اقامت در جمهوری لیتوانی ، تغییر محل زندگی و عزیمت را می دهد و در طول مدت اعتبار اجازه اقامت میتوانید به جمهوری لیتوانی برگردید.

اجازه اقامت زیر برای اتباع خارجی صادر می شود:

مجوزهای اقامت موقت

مجوزهای اقامت دائم
هنگام صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی برای اولین بار ، به فرد خارجی معمولاً اجازه اقامت موقت داده می شود ، مگر در مواردی که در قانون تعیین شده است.

اتباع خارجی که برای اولین بار برای صدور مجوز اقامت اقدام می کنند ، درخواست صدور اجازه اقامت را به نمایندگی دیپلماتیک یا پست کنسولی جمهوری لیتوانی در خارج از کشور تسلیم می کنند. اتباع خارجی که به طور قانونی در قلمرو جمهوری لیتوانی اقامت دارند ، می توانند تقاضای صدور اجازه اقامت ، از جمله مجوز ثبت شده برای اولین بار ، را به نهادی که توسط وزیر کشور مجازاعلام شده باشد ارائه دهند ، قبل از بررسی درخواست اتباع  خارجی و اتخاذ تصمیم در مورد این موضوع ، اتباع خارجی حق اقامت در قلمرو جمهوری لیتوانی را نخواهند داشت. اسناد اجازه اقامت دائم را می توان مستقیماً در لیتوانی ارائه داد.

اجازه اقامت موقت
ماده 40 قانون وضعیت حقوقی اتباع خارجی ( 2004 ، شماره 73-2539) (از این پس – قانون) ، که وضعیت قانونی اتباع خارجی را تنظیم می کند. در بند 1 ماده 40 قانون برای صدور یا جایگزینی اجازه اقامت موقت برای اتباع خارجی ارزش قائل شده است.

اجازه اقامت موقت برای یک تبعه خارجی صادر می شود اگر:

تبعه خارجی حق تابعیت جمهوری لیتوانی را حفظ کرده است (ماده 41)

این یک مورد در خصوص اتحاد خانواده است (ماده 43)

تبعه خارجی قصد دارد در جمهوری لیتوانی کار کند (ماده 44)

تبعه خارجی قصد دارد در شغلی که نیاز به صلاحیت حرفه ای خوب دارد کار کند (ماده 44-1 (

تبعه خارجی قصد دارد در جمهوری لیتوانی به فعالیتهای قانونی بپردازد (ماده 45)

تبعه خارجی قصد مطالعه دارد (ماده 46)

تبعه خارجی تحت سرپرستی و حضانت قرار گرفته است (ماده 47)

تبعه خارجی قربانی قاچاق انسان یا قربانی اشتغال غیرقانونی شده است و در امر مبارزه با قاچاق انسان یا مبارزه با جرایم مرتبط با قاچاق انسان با نهاد تحقیقاتی یا دادگاه همکاری می کند (بند 1 ماده 49)

تبعه خارجی قصد دارد تحقیقات علمی انجام دهد (بند 2 ماده 49)

یک فرد تبعه خارجی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا وضعیت اقامت طولانی مدت را کسب کرده و اجازه اقامت صادر شده توسط آن کشور را دارد (بند 3 ماده 49).
در صورتی که به یک تبعه خارجی اجازه حمایت موقت یا تابعیت در جمهوری لیتوانی داده شود ، ممکن است اجازه اقامت موقت صادر شود و او به دلیل یک وضعیت خطرناک بهداشتی قادر به عزیمت نیست و به کمک اولیه پزشکی فوری نیاز دارد ، همچنین در صورت عدم امکان اخراج تبعه خارجی از جمهوری لیتوانی.

مجوزهای اقامت دائم
لطفاً شرایط مربوط به اجازه اقامت موقت و لیست اسناد مورد نیاز در اداره مهاجرت در وزارت کشور جمهوری لیتوانی را جستجو کنید.