به لیتوانی خوش آمدید

دکتر محسن کریمی طبسی

کنسول افتخاری جمهوری لیتوانی در I.R.Iran.

ایران و لیتوانیا

رابط  بین دو کشور

آقای بروزگا

سفیر مقصر جمهوری لیتوانی در ترکیه.