ارتباط با ایران

Check out our Latest News!


ارتباط با ایران


سفارت جمهوری لیتوانی در ایران

در 4 نوامبر 1993 ، ایران لیتوانی را بطور رسمی شناخته شد.


در 4 نوامبر 1993 ، ایران دولت مستقل دوباره لیتوانی را به طور رسمی تاسیس کرد. روابط دیپلماتیک در همان روز برقرار شد.


از سال 2005 تا 2006 ، ویتاوتاس ناودوناس بعنوان اولین سفیر لیتوانی در ایران پس از استقرار مجدد استقلال (مقیم ترکیه) خدمت کرد.


از سال 1994 تا 1995 ، جناب آقای رضا آستانه پرست به عنوان اولین سفیر ایران در لیتوانی (مقیم لهستان) خدمت کرد.