آرشیو

آرشیو

اتباع و اشخاص حقوقی خارجی هنگام درخواست اسناد از بایگانی ایالت لیتوانی ، م institutionsسسات یا شرکت های ایالتی یا شهری ، باید مستقیماً به این م institutionsسسات مراجعه کنند و نه از طریق نمایندگی های دیپلماتیک و دفاتر کنسولی جمهوری لیتوانی.